0 Продукта

Хидроизолации на строителни конструкции

Хидроизолация на стени и основи

хидроизолация на основи, хидроизолация на стени

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ДЪЛБОЧИНА

Прониква минимум на 150 mm.
Издържа на 15 Atm водно налягане

бетонна

Разрез на суха бетонна стена с наличната свободна вар и влага в капилярната структура.

водно въздействие

Бетонна стена, подложена на водно въздействие. Водата прониква в капилярите. Дълготрайните последствия са течове и повреди в бетона.

обработка

След обработка с Вандекс в капилярите започва реакция на варта, влагата и химически активните Вандекс добавки. Вандекс прониква в дълбочина на бетона и образува комплексни неразтворими кристални съединения, които запълват капилярите.

непропусклив

Бетонът вече е непропусклив. Химически активните добавки Вандекс са проникнали в дълбочина и са готови да реагират отново под въздействие на влагата.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ И ОСНОВИ – ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Нови и съществуващи сгради:

  • Хидроизолация на фундаменти, основи, стени и плочи в сутерени, асансьорни шахти, кало-масло уловители, подземни гаражи, бетонни плочи под затревени площи и градини, плувни басейни, промишлени хидротехнически съоръжения, резервоари, водни кули, бетонни силози, противофилтрационни стени, работни и деформационни фуги и разнообразни бетонни съоръжения

2. Съоръжения за питейна вода и пречиствателни станции:

  • Хидроизолация на стени и основи и защитни изолационни покрития
  • Пречиствателни съоръжения за отпадна и канална вода, колектори, ревизионни шахти
  • Хидроизолация и защита от агресивното въздействие на отпадните битови и индустриални води.

3. Електроцентрали, водни и хидротехнически съоръжения:

  • Хидроизолация и защитни покрития, включително защита от морска вода
  • Защита и възстановяване на бетон
  • Реставрация на стари сгради
  • Аварийни ремонти
  • Спиране на директни течове
  • Усилване на носещи строителни конструкции