0 Продукта

За нас

НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Сертифицирана по ISO 9001:2015

”НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” основана 1992 г. като ЕТ. През 2007 г. е преобразувана в ООД. Фирма с инженерингова, строително-ремонтна дейност, специализирана в комплексното решаването на проблемите свързани с ремонтно-възстановителни и работи свързани с усилване на строителни конструкции, хидроизолация и антикорозионната защита на различни по вид строителни конструкции, което обхваща: експертна оценка на конкретното състояние на обекта, проектиране и технологично решение за изпълнение на нови или ремонт и възстановяване на компрометирани съоръжения.

”Новострой инженеринг” e представител и лицензиран по отношение на приложението на технологията и материалите на:

 • VANDEX INTERNATIONAL Ltd, Switzerland – хидроизолация и антикорозионна защита на бетонни и стоманобетонни конструкции. Авариини ремонти обхващащи цялостна хидроизолация или частична спиране на течове, уплътняване на работни и дилатационни фуги и пукнатини. Резервоари за питейна вода, колектори, силози и хидросъоръжения включително за хранително-вкусовата промишленост и за питейна вода, съоръжения за пренос и пречистване на отпадни води с използване на материали на циментова основа. Vandex технологията за хидроизолация на нови бетонни и стоманобетонни съоръжения се съвмества в графика на бетоновите работи, не изисква технологични престои, което е основно предимство за съкращаване на сроковете на строителство.
 • ZINGAMETALL B.V.B.A., Belgium – антикорозионна защита на нови и стари метални конструкции, по метода на поцинковане чрез студено полагане на материала, вкл. поцинковане на изградени метални конструкции на място без демонтаж. Антикорозионна зощита на автомобилш ,мостове, пътни съоражения, стълбове ,плавателни съдове, огради и др.
 • TRADECC, Belgium– специализирани материали в областта на хидроизолацията и усилване на строителни конструкции.
 • NANOPHOS – Greece. Нанотехнологии за импрегниране, хидроизолация и защита на бетонни и стоманобетонни конструкции, мазилки, настилки и облицавки от цимент, камък, мрамор, гранит, керамика и др. Топлоизолационна боя.

НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ

Мобилна Строително-Изпитвателна Лаборатория

 

“НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД е специализирана фирма за контролиране качеството на вложените строителни материали, установяване съответствието им с проекта и качеството на изпълнените строителни елементи, изделия и конструкции, строителни еспертизи и консултации.

“НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД e Официален Представител и Сертифициран Сервиз на измервателните уреди на фирма Proceq SA.

 • Proceq SA, Switzerland – разработчик, производител и дистрибутор на преносими инструменти за безразрушително изпитване на строителни материали.

 

“МОБИЛНА СТРОИТЕЛНО-ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” КЪМ “НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД

Е лаборатория поддържаща изискванията съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, за извършване на изпитвания и измервания на : бетон, бетонни смеси, цимент и добавъчни материали, строителни разтвори за зидарии и мазилки, стоманобетонни и метални конструкции, хидроизолационни, антикорозионни и противопожарни покрития, изделия от метал, стъкло, пластмаса и керамика.

Основни направление на дейност:

 • Входящ контрол : упражняване на входящ контрол на строителни материали използвани при производството на бетонни смеси, стоманобетонни изделия и конструкции. Вземане на проби при производство и на място при полагане за установяване съответствието на физико-механичните показатели в лабораторни условия.
 • Операционен и текущ технологичен контрол – текущ контрол за установяване на съответствието на влагането в обекта на строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението.
 • Приемателен контрол : издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълненото строителство и потвърждаване на данните от лабораторните изпитвания.
 • Обследване на съществуващи конструкции и съоръжения – установяване на действителното състояние на изградени строителни съоръжения и конструкции, възстановяване на кофражни и армировъчни планове, установяване на дефекти и поражения по строителните елементи и конструкции.
 • Лабораторни безразрушителни и разрушителни изпитвания на бетон и стомана.
 • Съставяне на Технически Паспорти на Сгради.

Разполагайки с богата гама електронни измервателни инструменти / сертифицирани по ISO 9000 / и квалифицирани специалисти в областта на изпитване и контрол в строителството, “НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД, е в състояние да извършва необходимите Ви изпитвания в съответствие с изискванията на БДС и действащата нормативна база.