Начало Дейност НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ - Изпитване и контрол. Измервателна апаратура. Сервиз на PROCEQ

“НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ” ООД е специализирана фирма за контролиране качеството на вложените строителни материали и установяване  съответствието с проекта и качеството на изпълнените строителни елементи, изделия и конструкции, строителни еспертизи и консултации.
Сертифицирана по ISO 9001:2008

“Мобилна Строително-Изпитвателна Лаборатория” към “Новострой Контрол” ООД
е  лаборатория поддържаща изискванията  съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2006, за извършване на изпитвания и измервания на : бетон, бетонни смеси, строителни конструкции, строителни разтвори за зидарии и мазилки, стоманобетонни конструкции, изделия от метал, стъкло, пластмаса и керамика, метални конструкции и изделия, пясък и добавъчни материали, гипсови свързващи, цимент и вар.

 Основни направление на дейност:

- Входящ контрол :  упражняване на входящ контрол на строителни материали използвани при производството на бетонни смеси, стоманобетонни изделия и конструкции. Вземане на проби при произодството и на място при полагане за установяване съответствието на физикомеханичните показатели в лабораторни условия.

- Операционен и текущ технологичен контрол – текущ контрол за установяване на съответствието на влагането в обекта на строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението.

- Приемателен контрол : издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълненото строителство и потвърждаване на данните от лабораторните изпитвания.

- Обследване на съществуващи конструкции и съоръжения – установяване на действителното състояние на изградени строителни съоръжения и конструкции, възстановяване на кофражни и армировъчни проекти, установяване на дефекти и поражения по строителните елементи и конструкции.

- Лабораторни разрушителни изпитвания на бетон и стомана.

- Съставяне на Технически Паспорти на Сгради.

 Разполагайки с богата гама електронни измервателни инструменти / сертифицирани по 
 ISO 9000 / и квалифицирани специалисти в областта на изпитване и контрол в строителството, “НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ”  ООД, е в състояние да извършва необходимите изпитвания в съответствие с изискванията на БДС и действащата нормативна база.