ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ZINGA


Катодна защита на метали

  • Горещото галванизиране и поцинковане са добре известни методи за антикорозионна защита на металите. Тези покрития осигуряват активна електро-катодна защита, която се постига от цинка (анода) и основния метал (катода) които са във взаимодействие. По този начин защитата на метала е гарантирана.
  • Дори когато цинковото покритие е в лека степен разрушено ръждата не се разпространява под него. Традиционните методи за поцинковане изискват специфично технологично оборудване и изисквания към повърхността, поради което са трудно приложими за изпълнение на място, докато защитата с ZINGA може да бъде изпълнено лесно като обикновено нанасяне на боя.
  • Покритията с бои осигуряват пасивна преграда за въздуха. Дори при едно единствено нарушаване на тази преграда, започва процеса на корозия, който се разпространява под боята, което довежда до обща корозия на метала.
  • В противоположност на ZINGA така наречените “(zinc-rich) цинкови” бои, не могат да разрешат този проблем, основно поради факта на недостатъчно количество на цинка.
  • Основният принцип на активната електро-катодна защита е образуването на двойка електроди. Това означава, че единият от металите (цинк) придобива свойството да защитава другият метал (желязото).

Под влияние на външни фактори, в металите протича следният процес:

Me  ->  Me z+ + Ze-

Свободните електрони взаимодействат с кислорода от околната среда:

О2 + 2 Н2О + 4е- ->  4 ОН-

в последствие хидроокисните йони (ОН-) реагират с катионите на метала и образуват ново разтворимо съединение:

Me z+ + y OH- ->  Me x (OH-) у

По този начин се образува съединение FeO.OH, добре познато като РЪЖДА.

shema_new
  • При наличие на свободни електрони на друг метал, корозията на желязото може да бъде спряна, докато другият метал образува достатъчно свободни електрони, които да взаимодействат с кислорода. Такъв метал е цинка. За постигане на електро-катодната защита е необходимо връзката между двата метала да бъде на електронно ниво, така че да е осигурено свободното движение на електроните от единият метал в другият.Този процес се осигурява при концентрация на чистият цинк в защитния слой не по-малка от 94%.


ЗАЩО ZINGA (ЦИНГА) ВМЕСТО ТРАДИЦИОННИТЕ АНТИКОРОЗИОННИ БОИ

Поцинковането все повече се предпочита за дълготрайна антикорозионна защита на металните конструкции и изделия. ZINGA e метод за поцинковане чрез студено полагане на материал, който съдържа 98% цинк с чистота 99.995%. положения слой е адекватен и отговаря по характеристика на същия положен по горещ начин.

Цинка се класифицира като екологичен продукт, с възможност за рециклиране. ZINGA съдържа в своя състав 98% цинк с чистото 99.995% и по-малко от 100 ppm разтворител - бензен. Тези показатели го класифицират, съгласно Европейските стандарти като екологичен и нетоксичен.

Поддържането на третираните с ZINGA метални конструкции и изделия се свежда до локална обработка на нарушените участъци.

През 1982 год. само 20% от металните изделия се галванизираха. Днес този процент е 50%. Нарасналият процент е вследствие на : доказаната по-ефективна антикорозионна защита при поцинковането; намаляване на разходите по подържането и възстановяването на цинковото покритие; възможността за комбиниране на активната защита с пасивна.

Вече 40 години ZINGA и чистият цинк се използват като метод за поцинковане чрез студено полагане на място. Отпада необходимостта от технологичното оборудване необходимо при горещото поцинковане - което е и невъзможно да бъде организирано на място и за едро размерни конструкции и изделия.

Цинга е активна система. При полагане на слой от 30 до 40 микрона от цинк, металните повърхности са защитени от корозия за период от 10 до 15 години. При необходимост от нов слой, достатъчно е да се измие повърхността с вода така, че да се премахнат цинковите соли и замърсяванията. Когато се използват антикорозионни бои е необходимо да се извършат скъпо струващи дейности за подготовка и почистване на повърхността. В повечето случаи такива процеси като пясъкоструене са и технически постижими за изпълнение на място.

ZINGA се използва от големите автомобилни компании като: КРАЙСЛЕР - за покриване на 90% от своите автомобили давайки 7 годишна антикорозионна гаранция; ВОЛВО, МЕРЦЕДЕС , ПОРШЕ и др - използват ZINGA за защита на шаситата на автомобилите .